نسبت اصلاحی اصلی


موج شماری در جفت ارز بیت کوین/اتریوم

گزارش اصلاحی چیست

گزارش اصلاحی، یکی از مواردی است که صدور آن، در دادرسی مدنی، به معنای ختم رسیدگی به دعوای مطروحه می باشد و در مواردی صادر می شود که، طرفین دعوا، تحت شرایطی، با یکدیگر سازش کرده و بدین ترتیب، با شروط و توافقاتی که قاضی، آن ها را صورتجلسه می کند، به دعوای خود، خاتمه می دهند. اعتبار این گزارش، همانند اعتبار رای دادگاه است و قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.

برای مشاوره گزارش اصلاحی

برای مشاوره گزارش اصلاحی

عناوین اصلی این مقاله

قانون آیین دادرسی مدنی، یک نوع خاص از ختم رسیدگی را پیش بینی کرده که هر یک از طرفین دعوا، می توانند هر موقع که بخواهند، اختلافات میان خود را خاتمه دهند. در این مرحله، قاضی محکمه، صورتجلسه ای صادر می نسبت اصلاحی اصلی کند که به آن گزارش اصلاحی گفته می شود.

گزارش اصلاحی که به نوعی، صلح میان طرفین محسوب می شود، آثاری را به وجود می آورد که ممکن است بعضا، با آثار سایر احکام دادگاه ها متفاوت باشد و از آنجا که صرفا، در خصوص دعاوی خاصی، امکان صدور آن وجود دارد، ضروری است تا نسبت به قواعد و تشریفات آن، مطلع بود.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم بگوییم که گزارش اصلاحی یعنی چه، موارد صدور و آثار آن، چه می باشد؛ اعتبار این گزارش و انواع آن را توضیح داده و در خصوص قطعی یا غیر قطعی بودن آن، صحبت کنیم و سپس، به این پرسش، پاسخ دهیم که رای اصلاحی چیست و در نهایت، پس از توضیح درباره گزارش اصلاحی مهریه، یک نمونه گزارش اصلاحی در دادگاه را ارائه دهیم.

گزارش اصلاحی چیست

همواره، اینگونه نیست که رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه، سبب صدور حکم یا قرار شود و در بعضی از موارد، ختم رسیدگی در خصوص دعوای مطروحه، به موجب صدور گزارشی تحت عنوان گزارش اصلاحی، صورت می گیرد. لذا، در این بخش از مقاله، قصد داریم بگوییم که گزارش اصلاحی چیست.

در مواردی، طرفین دعوا، برای اینکه به اختلاف میان خود پایان دهند، از بخشی از ادعاهای خود، چشم پوشی می کنند و از دادگاه درخواست می نمایند که قراردادی در این راستا تنظیم کند. در اینجا، قاضی، موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که میان طرفین، مورد توافق واقع شده، در صورت مجلس درج می کند و به امضای طرفین دعوا می رساند.

چنانچه سازش در دادگاه انجام شود، یا صحت سازش نامه غیر رسمی که خارج از دادگاه تنظیم شده است، در دادگاه مورد تایید قرار گیرد، دادگاه، رسیدگی را ختم و گزارش اصلاحی صادر می کند که مفاد گزارش اصلاحی برای طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها، به موقع، اجرا گذاشته می شود.

موارد صدور گزارش اصلاحی

در قسمت قبلی مقاله، توضیح دادیم که گزارش اصلاحی یعنی چه و گفتیم که یکی از مواردی که به واسطه آن، ختم رسیدگی در دادرسی های مدنی، محقق می شود، صدور گزارش اصلاحی است. در این بخش از مقاله، قصد داریم در خصوص موارد صدور گزارش اصلاحی، توضیح دهیم.

پیش از اقامه دعوا: بر اساس ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی، پیش از اقامه دعوا، خواهان می تواند با ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از دادگاه درخواست کند تا طرف او را به نسبت اصلاحی اصلی منظور سازش دعوت نمایند. در این صورت، اگر خوانده نیز بپذیرد و در دادگاه حاضر شود و با خواهان، بر سر موضوع مطروحه، سازش کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح که میان طرفین منعقد می شود را تنظیم کرده و به امضای طرفین دعوا می رساند و به عبارتی، گزارش اصلاحی صادر می کند.

پس از اقامه دعوا: تقاضای صدور گزارش اصلاحی می تواند پس از اقامه دعوا نیز انجام شود. بر اساس ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوای مطروحه در دادگاه حقوقی می توانند، در هر مرحله از دعوا، به دعوای خود، با سازش خاتمه دهند. شایان ذکر است که موارد صدور گزارش اصلاحی، شامل دو روش توضیح داده شده می باشد، اما روش دوم، یعنی صدور گزارش اصلاحی پس از اقامه دعوا، مرسوم تر است.

آثار صدور گزارش اصلاحی

پس از توضیح در این باره که گزارش اصلاحی یعنی چه و موارد صدور آن، چه می باشد، در این بخش از مقاله قصد داریم، درباره آثار ناشی از صدور چنین گزارشی، از منظر قانون، توضیح دهیم و بگوییم که صدور گزارش اصلاحی، چه آثاری بر خواهان و خوانده دعوا خواهد گذاشت. آثار صدور گزارش اصلاحی عبارتند از:

از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست.

قابل اعتراض، از طریق تجدیدنظر و سایر روش های اعتراض به رای دادگاه نیست.

اگر گزارش اصلاحی، در حد تثبیت توافق اصحاب دعوا باشد، به شکل دادنامه تنظیم نشده و به طرفین دعوا ابلاغ نمی شود.

تنها در صورتی که توافق طرفین دعوا، به نوعی باشد که دادگاه، حکم واقعی صادر نماید و اسباب موجهه و منطوق رای داشته باشد، آثار صدور گزارش اصلاحی با سایر احکام یکسان است و دارای اعتبار امر قضاوت شده است و مشمول قاعده فراغ دادرس قرار می گیرد.

اعتبار گزارش اصلاحی

یکی از پرسش های رایجی که پیرامون صدور گزارش اصلاحی وجود دارد، این است که اعتبار گزارش اصلاحی، چگونه است و آیا لازم الاجرا است یا خیر؟ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، اعتبار گزارش اصلاحی را از منظر قانون آیین دادرسی مدنی، مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا باید، قسمت انتهایی نسبت اصلاحی اصلی ماده 184 قانون مدنی را مورد بررسی قرار داد که مقرر می دارد:

"دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین . رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌ شود، نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها، نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها، به موقع اجرا گذاشته می‌ شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد."

بر اساس ماده فوق الذکر، گزارش اصلاحی، از اعتباری همانند اعتبار احکام دادگاه ها بر خوردار است و نسبت به طرفین دعوا، ورثه آن ها یا قائم مقامان قانونی آن ها، نفوذ داشته و در موعد مقرر مندرج در آن، به اجرا گذاشته خواهد شد و به عبارتی، قابلیت اجرایی دارد.

انواع گزارش اصلاحی

برای گزارش اصلاحی می توان، بر اساس زمان تنظیم آن، یعنی، بسته به اینکه زمان تنظیم آن، قبل یا بعد از اقامه دعوا باشد، انواع و اقسامی قائل شد که در این بخش از مقاله، قصد داریم با مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی، انواع گزارش اصلاحی را مورد بررسی قرار دهیم که عبارتند از:

گزارش اصلاحی که قبل از اقامه دعوا صادر می گردد: در صورتی که درخواست سازش، قبل از اقامه دعوا مطرح گردد و طرفین، در جلسه رسیدگی سازش، با یکدیگر توافق کنند، گزارش اصلاحی، صادر می گردد و دیگر، نیاز به طرح دعوای حقوقی، پیرامون موضوع مطروحه نیست.

گزارش اصلاحی که بعد از اقامه دعوا صادر می گردد: در صورتی که طرفین دعوا، در هر مرحله از رسیدگی، اقدام به صلح و سازش در خصوص دعوای مطروحه کنند، دادگاه، اقدام به صدور گزارش اصلاحی خواهد کرد که دارای اعتبار است و مفاد آن، قابلیت اجرا دارند و نسبت به طرفین دعوا و وراث و قائم مقامان قانونی آن ها، دارای نفوذ هستند.

گزارش اصلاحی قطعی است یا قابل تجدیدنظر می باشد

در قسمت قبلی مقاله، انواع گزارش اصلاحی را بر اساس زمان و مرحله صدور آن و با در نظر گرفتن قانون آیین دادرسی مدنی، توضیح دادیم و در این بخش از مقاله، قصد داریم تا به این پرسش پاسخ دهیم که گزارش اصلاحی، قطعی است یا قابل تجدید نظر می باشد؟

در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش اصلاحی، قطعی است یا قابل تجدید نظر می باشد، باید گفت، همانطور که در بحث آثار گزارش اصلاحی گفتیم، گزارش اصلاحی، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و دلیل این امر هم این است که این گزارش، بر مبنای توافق طرفین، تنظیم می شود.

منظور از رای اصلاحی چیست

رای اصلاحی، یکی از اصطلاحاتی است که در برخی موارد، در جریان رسیدگی به یک پرونده، ممکن است که اصحاب دعوا، با آن برخورد داشته باشند و از این رو، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا توضیح دهیم که منظور از رای اصلاحی چیست؟ ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:

"هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه، سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می نماید.رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی، بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده، در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه، قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. تبصره 2- چنانچه رای مورد تصحیح، به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد، رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد."

بر اساس این ماده، مقصود از رای اصلاحی، رایی است که در اصلاح رای اصلی، به علت وجود مواردی نظیر سهو قلم دادگاه، خطا در محاسبه به عنوان مثال، محاسبه خسارت یا دیه، یا از قلم افتادن برخی موارد صادر شده است و هیچ کس حق ندارد، اصل رای را بدون نسخه تصحیح شده آن، در محاکم، ارائه دهد و به آن، استناد کند.

حتما بخوانید: اصلاح رای و حکم دادگاه

گزارش اصلاحی مهریه

یکی از مواردی که در دعاوی حقوقی و فرایند دادرسی مدنی، می توان، در خصوص آن، گزارش اصلاحی صادر نمود، مساله مهریه است. زنان می توانند، هر زمان که بخواهند، مهریه خود را از همسر خود، مطالبه کرده و او را از طریق قانونی، ملزم کنند که مهریه آن ها را بپردازد.

هنگامی که دعوای مطالبه مهریه، روند قانونی خود را طی می کند، در صورتی که زن و مرد، تمایل داشته باشند، می توانند در خصوص نحوه پرداخت و دریافت مهریه و میزان پرداخت آن، در هر ماه، توسط مرد، با یکدیگر توافق کرده و سازش نمایند و از قاضی رسیدگی کننده به پرونده بخواهند، گزارش اصلاحی مربوط به مهریه را صورتجلسه و تایید نماید.

گزارش اصلاحی مهریه، دارای اعتبار بوده و قابلیت اجرایی خواهد داشت نسبت اصلاحی اصلی و نسبت به وراث زن نیز، نافذ بوده و در صورت فوت وی، آن ها نیز می توانند، پیگیری پرداخت مهریه بر مبنای گزارش اصلاحی صادر شده را داشته باشند. در ادامه، یک نمونه گزارش اصلاحی صادره از دادگاه را ارائه خواهیم کرد.

نمونه گزارش اصلاحی دادگاه

پس از اینکه توضیح دادیم گزارش اصلاحی یعنی چه، موارد صدور آن چه می باشد و چه آثار و اعتباری دارد، نسبت اصلاحی اصلی در این بخش از مقاله، قصد داریم، تصویر و فایل دانلود یک نمونه گزارش اصلاحی صادره از دادگاه را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم تا در مواقع لزوم، از آن، استفاده کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد گزارش اصلاحی درکانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون گزارش اصلاحی پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- گزارش اصلاحی چیست؟

گزارش اصلاحی یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برای ختم رسیدگی است که پیرو سازش طرفین توسط دادگاه صادر می گردد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- اصلاح رای به چه معنا است؟

زمانی که به علت سهو قلم یا خطا کلمه ای در رای اصلی جا می افتد یا به آن اضافه می گردد و یا اشتباهی در محاسبات رخ می دهد می توان در خواست اصلاح رای را داد که به رای اصلاح شده رای اصلاحی می گویند و جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- انواع گزارش اصلاحی چیست؟

گزارش اصلاحی که قبل از اقامه دعوا صادر می گردد و گزارش اصلاحی که بعد از اقامه دعوا صادر می شود از انواع گزارش اصلاحی هستند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی – بخش نهم

آموزش تحلیل تکنیکال؛ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی – بخش نهم

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال به امواج الیوت مربوط می‌شود که رالف نلسون الیوت در قرن بیستم آن را معرفی کرد. او مشاهدات و مطالعات خود را در قالب نظریه‌ای ارائه داد که تغییرات قیمتی را با امواج تکرار شونده‌ای توصیف می‌کرد. نظریه امواج الیوت بر روی مسائل روان‌شناسی معامله‌گران در بازارهای مالی بنا شده و رفتار آن‌ها را در قالب الگوهای تکرار شونده‌ای نشان می‌دهد.

امواج الیوت بحث بسیار مفصل و پیچیده‌ای است که تنها در شرح و توضیح آن می‌توان کتاب هم نوشت. با این حال در ادامه به اصول اولیه و ابتدایی امواج الیوت نگاهی خواهیم انداخت و شما را با مفاهیم اصلی امواج الیوت آشنا خواهیم کرد.

مقدمه‌ای بر امواج الیوت

امواج الیوت بر پایه این منطق استوار است که تفکر جمعی توده مردم در ابعاد گسترده، از الگوهای تکرار شونده‌ای پیروی می‌کند. بازارهای مالی هم از جمله نقاطی است که شاهد تجمع افکار مختلف افراد است و به همین خاطر الگوهای تکرار شونده که به نظر الیوت در قالب امواج خود را نشان می‌دهند، در این بازارها پیدا می‌شوند. در حالت کلی و از نظر الیوت امواج به دو دسته انگیزشی (Impulsive) و اصلاحی (Corrective) تقسیم می‌شوند. الگوی پایه‌ای امواج از ۵ موج انگیزشی و ۳ موج اصلاحی تشکیل شده است.

امواج الیوت صعودی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند امواج الیوت نزولی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند

امواج انگیزشی که با رنگ آبی در شکل نشان داده شده‌اند، خود از ۳ موج انگیزشی و ۲ موج اصلاحی تشکیل شده است. امواج اصلاحی نیز که با رنگ نارنجی نشان داده شده، از ۲ موج انگیزشی و یک موج اصلاحی تشکیل شده‌اند.

این الگوی پایه برای هر دو روند صعودی و نزولی در شکل بالا آمده است. قابل توجه است که هر یک از مجموعه امواج انگیزشی یا اصلاحی (امواج آبی و نارنجی) خود بخشی از یک موج بزرگتر را تشکیل می‌دهند.

این دید کلی در نظریه امواج الیوت وجود دارد و باید این نکته را به یاد داشته باشید که هر موج انگیزشی از ۵ ریز موج و هر موج اصلاحی از ۳ ریز موج تشکیل شده است.

معمولاً برای نمایش امواج انگیزشی از اعداد ۱ تا ۵ و امواج اصلاحی از حروف انگلیسی B ، A و C استفاده می‌شود.از امواج الیوت برای ۳ هدف استفاده می‌شود: پیشگویی مسیر بازار ، تعیین نقاط بازگشت و تعیین استراتژی برای ورود و خروج از معاملات.

سه قانون کلی برای الگوی پایه امواج الیوت وجود دارد که شامل قوانین زیر است:

 1. موج شماره ۲ نمی‌تواند تا نقطه‌ای که موج شماره ۱ آغاز شده اصلاح شود. منظور از اصلاح قیمت، بازگشت قیمت در خلاف جهت روند شکل گرفته است.
 2. موج شماره ۳ نباید کوتاه‌ترین موج انگیزشی باشد.
 3. موج شماره ۴ با موج شماره ۱ نباید همپوشانی داشته باشد.

طبق قانون دوم در واقع پس از اینکه موج شماره ۱ و ۲ شکل گرفت، برای شناسایی موج ۳ نباید به دنبال موجی باشید که از این دو موج کوتاه‌تر است. گاهی اوقات موج ۳ در نقاط برابر و با فاصله یکسان بسته می‌شود اما هیچگاه کوتاه‌تر از امواج دیگر نیست. طبق قانون سوم نیز موج شماره ۴ نمی‌تواند وارد محدوده قیمتی موج شماره ۱ شود.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی – بخش نهم

موج شماری در جفت ارز بیت کوین/اتریوم

معمولا یکی از امواج انگیزشی که می‌تواند موج شماره ۱، ۳ یا ۵ باشد، بصورت گسترش یافته است و از امواج دیگر بزرگتر است. این قاعده در بازار سهام و فارکس بیشتر درباره موج شماره ۳ صدق می‌کند.

امواج گسترش یافته

امواج گسترش یافته

در برخی حالات خاص و در بازار صعودی با گسترش موج ۳، موج ۵ نمی‌‌تواند قله بالاتری را رقم بزند و این موج اصطلاحاً به صورت کوتاه شده (Truncation) درمی‌آید. این حالت در بازار نزولی با عدم موفقیت موج ۵ در ثبت کف جدید اتفاق می‌افتد.

قوانین اصلی و نکات پایه‌ای لازم درباره نظریه امواج الیوت بدین شرح بود و با استفاده از آن‌ها می‌توان امواج الیوت را در نمودارهای قیمتی نسبت اصلاحی اصلی شناسایی کرد ولی با این وجود بازهم شناسایی دقیق این امواج کار بسیار سختی است که تنها با تمرین می‌توان در آن به مهارت رسید. اصطلاحی در این باره وجود دارد که اگر ۱۲ الیوتیشن (اصطلاحا کسانی که با استفاده از این نظریه معامله می‌کنند) را در یک اتاق بگذارید، هیچ کدام از آن‌ها با شمارش یکسان امواج خارج نخواهند شد!

قواعد امواج اصلاحی

دو راهنمای کاربردی در امواج اصلاحی وجود دارد که دانستن آن‌ها به شما در معاملات کمک خواهد کرد.

قاعده دگرگونی (Alteration)

طبق این قاعده در صورتی که موج اصلاحی در موج دوم بصورت عمودی و سریع اتفاق بیفتد، موج اصلاحی ۴ بصورت ممتد و کشیده خواهد بود. در صورتی هم که موج ۲ به صورت ادامه‌دار و کشیده اصلاح شود (که معمولا این اتفاق کمتر رخ می‌دهد)، موج ۴ به صورت سریع اصلاح خواهد شد.

قاعده برابری (Equality)

طبق این قاعده موج اصلاحی A و B، معمولاً تمایل دارند که کم و بیش طول مشابهی داشته باشند.

انواع امواج اصلاحی

امواج اصلاحی به ۴ دسته زیگزاگ، تخت، مثلثی و اصلاح ترکیبی تقسیم می‌شوند.

اصلاح زیگزاگی (Zigzag)

این نوع از اصلاح شامل امواج B ، A و C می‌شود که هر کدام به ترتیب دارای ۵ ، ۳ و ۵ زیر موج هستند. البته ۲ یا ۳ زیگزاگ هم می‌توانند بصورت متوالی پشت هم قرار گیرند.

زیگزاگ دوگانه

زیگزاگ دوگانه

اصلاح تخت (Flat)

این امواج اصلاحی نیز از ۳ موج B ، A و C تشکیل شده‌اند که هر کدام به ترتیب ۳ ، ۳ و ۵ زیر موج دارند. یکی از خصوصیاتی که این امواج اصلاحی دارند این است که موج C طول کمتری از موج A خواهد داشت و به این خاطر این امواج اصلاحی ضعیف تلقی می‌شوند. پس از این امواج اصلاحی معمولاً موج انگیزشی قدرتمندی شکل می‌گیرد.

اصلاح تخت

اصلاح تخت

اصلاح مثلثی (Triangle)

اصلاح مثلثی شامل امواج D ، C ، B ، A و E است که هر کدام از آن‌ها از ۳ زیر موج تشکیل شده‌اند. این مثلث از اتصال نقاط انتهایی A ، C و همچنین B ، D به یکدیگر تشکیل شده است. این نوع اصلاح همیشه در موج ۴ اتفاق می‌افتد و موج ۵ انگیزشی که پس از شکستن مثلث ایجاد می‌شود، معمولاً به اندازه بزرگترین موج ایجاد شده درون مثلث است.

اصلاح مثلثی

اصلاح مثلثی

اصلاح ترکیبی

این اصلاح که شکلی تقریباً افقی دارد، از ترکیب سه نوع اصلاح قبلی به وجود می‌آید. این اصلاح در موج ۴ دیده می‌شود و با زیرموج‌های X ، W و Y نمایش داده می‌شود. تصویر زیر مثالی از یک اصلاح ترکیبی است.

اصلاح ترکیبی

اصلاح ترکیبی

کانال‌ها

گاهی اوقات امواج الیوت درون کانال‌ حرکت می‌کنند. این کانال‌ها از انتهای امواج ۱ و ۳ و یا ابتدای امواج ۲ و ۴ به وجود می‌آیند. نکته‌ای که در این حالت وجود دارد این است که شکست کانال باید زیرنظر گرفته شود. حالت‌های مختلفی که می‌توان برای امواج الیوت متصور شد، در تصویر زیر آمده است.

کانال‌ها در امواج الیوت

سطوح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی در بسیاری از پدیده‌های طبیعی از جمله نسبت اندازه‌هایی که در بدن موجودات زنده وجود دارد، مشاهده شده‌اند. سری اعداد فیبوناچی با اعداد صفر و یک شروع و عدد بعدی از مجموع دو عدد قبلی به وجود می‌آید. سری فیبوناچی از اعداد … ،۵۵ ، ۳۴، ۲۱، ۱۳، ۸، ۵، ۳، ۲، ۱، ۱ تشکیل شده و طبق این سری «سطوح فیبوناچی» (Fibonacci Levels) به وجود آمده‌اند. سطوح فیبوناچی شامل اعداد ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ (نسبت طلایی)، ۰.۷۸۶ ، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ هستند.

کاربرد این سطوح در امواج الیوت تعیین نقاط بازگشت و سطوح حمایت و مقاومتی است که می‌تواند در تشخیص نقاط ورود به معامله کمک زیادی کند. در ادامه استفاده از سطوح فیبوناچی را در امواج الیوت شرح خواهیم داد.

نقاط بازگشت

سطوح بازگشت این امکان را به تریدرها می‌دهد که خود را برای مناطق بازگشت روند، سطوح حمایتی و مقاومتی آماده کنند. این سطوح با توجه به حرکت قیمتی قبلی به وجود می‌آیند. در این سطوح احتمال بازگشت بخشی از موج نزولی قبلی و یا توقف موج صعودی آغاز شده وجود دارد. برای مثال در نمودار یک روزه بیت کوین که در شکل زیر نشان داده شده است، در صورتی که نقطه صحیح ورود به معامله را درست تشخیص داده باشیم، با کنترل سطوح مختلف نقطه خروج را می‌توان تعیین کرد. در این نمودار نقش مقاومتی در سطح ۰.۲۳۶ و تمرکز بازه قیمتی در سطح ۰.۳۸۲ و مقاومت اصلی در سطح ۰.۶۱۸ قابل مشاهده است.

کاربرد سطوح فیبوناچی در تشخیص نقاط مقاومت

کاربرد سطوح فیبوناچی در تشخیص نقاط مقاومت

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در روند نزولی و روند صعودی با هم تفاوت دارد. برای مثال در روند نزولی که در تصویر قبل مشاهده کردید نقطه شروع، بالاترین سقف رقم زده و نقطه پایان پایین‌ترین کف در این روند است. بنابراین تشخیص صحیح روند فعلی و روند پیش‌رو اهمیت خود را در این بخش نشان می‌دهد. کاربرد ابزار فیبوناچی در روندهای صعودی برعکس است. یعنی نقطه ابتدایی، پایین‌ترین نقطه (کف موج) و نقطه انتهایی بالاترین نقطه (سقف موج) خواهد بود.

بازگشت از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی

بازگشت از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی

نکته مهم دیگر، محبوبیت استفاده از سطوح فیبوناچی در تعیین نقاط ورود در اصلاحات انجام گرفته در امواج الیوت ۲ و ۴ است. تریدرهایی که از فرصت ورود به روند جدید در نقاط ابتدایی جا می‌مانند، معمولاً با تشخیص نقاط انتهایی امواج و ترسیم سطوح فیبوناچی، برای بازگشت و اصلاحی که در امواج اصلاحی رخ می‌دهد محدوده‌ای مشخص می‌کنند تا نقاط جدیدی برای ورود به معامله بیابند.

همچنین پس از پایان یافتن ۵ موج انگیزشی که در پی آن امواج اصلاحی آغاز می‌شوند، جهت تعیین نقطه بازگشت امواج اصلاحی، باید نقاط ابتدایی و انتهایی سطوح فیبوناچی را از روی ۵ موج ابتدایی انگیزشی تعیین کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که از نظر بسیاری از تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال، سطح ۰.۶۱۸ یک حمایت یا مقاومت اساسی محسوب می‌شود و نقش آن را در اصلاح‌های قیمتی به عنوان یک حمایت نباید دست‌کم گرفت.

چرخش رو به خارج پا

بدشکلی های چرخشی (دفورمیتی های روتیشنال) در اندام تحتانی در بچه ها شایع میباشد.

مشکلات چرخشی در بچه ها شامل چرخش رو به داخل یا رو به خارج پا است.

چرخش رو به خارج شیوع کمتری نسبت به چرخش رو به داخل دارد.

علل اصلی این بدشکلی شامل رتروژن واکسترنال تیبیال تورشن میباشد.

تشخیص دقیق علت بدشکلی های چرخشی با گرفتن تاریخچه و معاینه فیزیکی که شامل ارزیابی پروفایل چرخشی (اندازه گیری چهار جز اصلی چرخش اندام تحتانی) تاحدود زیادی قابل انجام است.

جداول مخصوص مربوط به اندازه های طبیعی این اجزا در دسترس هستند.

در اغلب موارد این بدشکلی ها به مرور زمان بهبود میابد.

برای اطمینان بخشی والدین معاینه فیزیکی دقیق و اندازه گیری متوالی این اجزا مناسب و مفید است.

درمان این دفورمیتی ها اغلب به شکل کنسرواتیوبوده و استفاده ازانواع بریس ها یا گچ گیری های اصلاحی و یا کفش های مخصوص اثر اثبات شده ای در درمان این بدشکلی ها ندارند.
در مواردیکه بدشکلی ها بیش از۳ یا ۴ انحراف معیار با اندازه های طبیعی موجود در جداول استاندارد تفاوت داشته باشد ممکن است نیاز به جراحی اصلاحی داشته باشد. این دفورمیتی ها بصورت چرخش در صفحه ی عرضی رخ میدهند.
یکی دیگر از روش های تشخیص اینکه بیمار به شکم بخوابد زانویش را در ۹۰ درجه خم کند در این حالت امتداد خطوطی که به موازات انگشتان دوم رسم میشود در خلف همدیگر را قطع میکنند و پاها باهم موازی نیستند.

علل چرخش رو به خارج پا

 • چرخش استخوان های کف پایی به خارج و صافی کف پا
 • کالکانئووالگوس
 • زانوی ضربدری
 • ضعف عضلات به داخل چرخاننده ران
 • کوتاهی عضلات به خارج چرخاننده ران

عوارض

 • راه رفتن غیرطبیعی و نامطلوب
 • ظاهر ناخوشایند
 • آرتروز مفاصل اندام تحتانی
 • پارگی سریع کفش ها
 • کاهش میزان تحمل نیروهای عمودی توسط اندام تحتانی
 • درد در پاها

حرکات اصلاحی

اگرعلت ضعف عضلات به داخل چرخاننده ران است:

۱٫در حالت ایستاده و خوابیده بیمار به شکم یا پشت سعی میکند پا را از ران به داخل بچرخاند.
۲٫در حالت خوابیده زانو را خم کرده و سعی میکند پاشنه پای خم شده را از سمت خارج به زمین برساند.(دراین حالت تراپیست باید در جهت حرکت مقاومت ایجادکند و همچنین از تراباند استفاده کند)

اگرعلت این ناهنجاری چرخش استخوانهای کف پایی به خارج و صافی پا باشد باید حرکات اصلاحی مربوط به کف پای صاف انجام شود

اگرعلت این ناهنجاری زانوضربدری بودبایدحرکات اصلاحی مربوط به زانوضربدری انجام شود

در دو ناهنجاری بالا اگر علل ایجادکننده چرخش تیبیا به خارج یا داخل بود و یا چرخش فمور به داخل یا خارج و یا بیماری بلانت بود درمان با حرکات اصلاحی میسر نخواهد بود.

خرید 35 مدل بهترین ماشین ریش تراش + قیمت 2022

بهترین ماشین ریش تراش

در گذشته آقایان برای اصلاح صورتشان از تیغ های معمولی استفاده می کردند، اما با ساخت ماشین ریش تراش استفاده از تیغ های قدیمی را کنار گذاشتند. این دستگاه به راحتی و در سریع ترین زمان ممکن شما را از شر موهای روی پوست صورت و گردنتان راحت می کند. اگر دوست دارید با این محصول و مدل های آن بیشتر آشنا شوید، مقاله امروز تانیرو را دنبال کنید.

ضمنا در انتهای مقاله و همچنین لینک زیر، لیستی از پرفروش ترین و بهترین ماشین نسبت اصلاحی اصلی ریش تراش شارژی مردانه را برایتان لیست کرده ایم تا بتوانید با اطمینان خاطر خرید کنید.

انواع ماشین ریش تراش

بعضی از آقایان به استفاده از تیغ های معمولی حساسیت دارند و پوستشان بعد از اصلاح قرمز می شود و یا جوش می زند. به همین علت ترجیح می دهند که صورتشان را هر چند هفته یک بار اصلاح کنند تا درگیر این مسائل نشوند. اما آیا راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟ بله، استفاده از ماشین ریش تراش راه چاره برای اصلاحی بی دردسر است. ریش تراش مردانه بر اساس مدل تیغه به دو دسته تقسیم می شود؛

این نوع ماشین دارای سه الی چهار تیغه دایره ای شکل است که در جهت مختلف می چرخند و ریش، سبیل و دیگر موهای زائد روی صورت و پس گردن را اصلاح می کنند. مدل چرخشی برای نسبت اصلاحی اصلی مصرف هر روزه مناسب نیست، اما گزینه مناسب برای کسانی است که هفته ای یک یا دو بار ریششان را اصلاح می کنند. علاوه بر این بیشتر مناسب موهای ضخیم و پرپشت، چانه ی بلند و گونه های برجسته است. صدای کمی دارند اما کمی سنگین تر از مدل های فویلی هستند.

ریش تراش فویلی دارای فویل آلومینیومی سوراخ دار و منعطف روی تیغه اصلی دستگاه است و وزن کمتری نسبت به مدل چرخشی دارد. این مدل برای مصرف هر روزه و برای موهای نازک و پوست های حساس بسیار مناسب است. توصیه می کنیم که افراد تازه کار و کسانی که مهارت کافی برای اصلاح صورت ندارند، از این مدل ماشین اصلاح استفاده کنند.

راهنمای خرید بهترین ماشین ریش تراش مردانه

برای خرید این دستگاه علاوه بر نوع تیغه آن باید موارد دیگری را نیز در نظر بگیرید تا انتخاب درست تری داشته باشید. موارد زیر مهم ترین فاکتورها برای خرید بهترین مدل ریش تراش هستند؛

بعضی مدل ها با استفاده از برق شهری کار می کنند و با سیم هستند، اما برخی دیگر بی سیم هستند و قابلیت استفاده از شارژ باتری را دارند. اگر می خواهید در هر مکانی بدون نیاز به پریز برق از ریش تراش استفاده کنید، مدل های بی سیم گزینه بهتری هستند.

خوش دست و سبک بودن دستگاه یکی از ويژگی های مهم است که نباید ساده از کنار آن عبور کنید؛ چون باید هنگام اصلاح احساس راحتی کنید تا تمرکز خوبی داشته باشید و دستتان هم خسته نشود.

بعضی مدل ها قابلیت اصلاح با شماره صفر را دارند و برای کسانی که می خواهند پوست کاملا صیقلی داشته باشند، مناسب هستند. علاوه بر این بعضی ریش تراش ها دارای قابلیت خط زن اند. البته اگر نمی خواهید دستگاه خیلی پیشرفته انتخاب کنید، می توانید برای استفاده از قابلیت خط زن به سراغ موزن گوش و بینی بروید.

برای این که بتوانید مدت طولانی از یک ماشین اصلاح استفاده کنید، مدل هایی که قابلیت حفظ شارژ تا چندین ساعت را دارند، گزینه بهتری برای شما هستند. در این حالت وسط کار ماشین خاموش نمی شود و تا پایان اصلاح همراه شما خواهد بود.

معمولا قیمت جزء فاکتورهای اصلی برای انتخاب کلیه لوازم آرایشی برقی است و بر اساس پیشرفته بودن دستگاه و برند آن تعیین می شود. اگر سرعت رشد موهای زائد صورتتان زیاد است و مجبورید مرتب از این دستگاه استفاده کنید، حتما مدل های قوی تر آن را انتخاب کنید. در غیر این صورت مدل های معمولی و ارزان تر نیز پاسخگوی نیازتان خواهند بود.

5 نکته مهم برای استفاده از ماشین اصلاح صورت

1- حتما بعد از هر بار اصلاح ماشین را با برس مخصوص تمیز کنید.

2- برای این که موها در قسمت نزدیک به ریشه کوتاه شوند، هنگام اصلاح پوستتان را با دست کمی بکشید.

3- برای اصلاح سبیل، لبتان را به سمت پایین و روی دندان ها بیاورید تا بتوانید به خوبی موهای زیر بینی را نیز اصلاح کنید.

4- بعد از پایان کار حتما از ژل، کرم و یا لوسیون افترشیو استفاده کنید تا هیچ گونه حساسیتی روی پوسستان ایجاد نشود.

5- برای این که ماشین ریش تراش به خوبی عمل کند، تیغه های مدل چرخشی را هر دو سال و تیغه های مدل فویلی را هر 18 ماه تعویض کنید.

پرفروش‌ترین ماشین اصلاح‌های موجود در بازار ایران

پرفروش‌ترین ماشین اصلاح

اگر از آن‌دسته آقایانی هستید که به اصلاح صورت‌تان اهمیت می‌دهید، پس ماشین اصلاح ضروری‌ترین لوازم شخصی برقی برای شماست. در این مطلب «درجه» با ما همراه باشید تا با ۸ مدل از پرفروش‌ترین ماشین اصلاح‌های موجود در بازار ایران آشنا شوید.

به شما خانم‌های عزیز هم پیشنهاد می‌کنیم همین حالا این صفحه را در مرورگرتان بوکمارک کنید. می‌پرسید چرا؟ خب، معلوم‌ است؛ پیشنهادهای امروز «درجه» حتما در آینده نزدیک به دردتان می‌خورند! پیشاپیش یادآوری می‌کنیم روز ولادت حضرت علی علیه‌السلام (۱۸ اسفند) در راه است و شاید بخواهید برای پدر یا همسرتان ماشین اصلاح هدیه بخرید.

این شما و این ۸ مدل از پرفروش‌ترین ماشین اصلاح‌های موجود در بازار ایران:

۸. ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HT907

قیمت: حدود ۴۱۰ هزار تومان

پرفروش ترین ماشین اصلاح - ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HT907

روزیا HT907 از نوع ماشین اصلاح‌های چرخشی است. ماشین اصلاح‌های چرخشی را به‌خصوص به شماهایی پیشنهاد می‌کنیم که پوست نسبتا ضخیمی دارید.

روزیا HT907 چه ویژگی‌هایی دارد؟

مهم‌ترین ویژگی درخورتوجه روزیا HT907 قابلیت استفاده به هر دو صورت خشک و مرطوب است؛ چراکه همه ماشین اصلاح‌ها از چنین قابلیتی بهره‌مند نیستند. ماشین اصلاح‌های خشک و مرطوب در حالت خیس هم قابل‌استفاده‌اند و از مقاومت بالایی در برابر نفوذ آب برخوردارند. این مدل ماشین اصلاح روزیا خط‌زن هم دارد که برای اصلاح خط ریش حتما به کارتان می‌آید. از دیگر ویژگی‌های روزیا HT907 می‌توان به قابلیت استفاده بی‌سیم اشاره کرد؛ با هر بار شارژ کامل حدود ۴۵ دقیقه کار می‌کند. علاوه‌بر همه اینها، روزیا HT907 برس تمیزکننده و کیف نگهداری هم دارد.

نگاهی به بازخورد خریداران

این محصول از دید کاربران دیجی‌کالا ماشین اصلاح زیبا و خوش‌دستی است و ماندگاری شارژ خوبی دارد. خریداران راضی معتقدند روزیا HT907 کم‌صداست و در مقایسه با سایر ماشین اصلاح‌های هم‌رده از قیمت و کیفیت مقبولی برخوردار است. اما گویا برای اصلاح ریش چندروزه گزینه چندان مناسبی نیست و بیشتر به درد کسانی می‌خورد که هر روز اصلاح می‌کنند.

۷. ماشین اصلاح روزیا مدل HQ233

قیمت: حدود ۱۹۰ هزار تومان

پرفروش ترین ماشین اصلاح - ماشین اصلاح روزیا مدل HQ233

بله؛ باز هم روزیا! این یکی مدل دست‌کم ۲۰۰٫۰۰۰ تومان از روزیای قبلی ارزان‌تر است. اما روزیا HQ233 هم علی‌رغم قیمت پایین امکانات درخورتوجهی دارد و می‌تواند گزینه مناسبی برای خرید هدیه با بودجه محدود باشد.

روزیا HQ233 چه ویژگی‌هایی دارد؟

روزیا HQ233 از نوع ماشین اصلاح‌های دارای سری برش مستقیم با تیغه تیتانیومی است. این محصول همراه با ست شانه چهار عددی در اندازه‌های ۳ تا ۱۲ میلی‌متری عرضه می‌شود و برس تمیزکننده و روغن روان‌کاری هم دارد. کوتاه‌ترین طول اصلاح با این مدل روزیا ۰.۲ میلی‌متر است. درضمن، HQ233، همانند روزیای قبلی، شارژی است و با هر ۸ ساعت شارژ کامل تا حدود ۵۰ دقیقه بدون سیم قابل‌استفاده خواهد بود. اما فراموش نکنید روزیا HQ233 برای اصلاح با شماره صفر یا استفاده در حالت مرطوب نیست.

نگاهی به بازخورد خریداران

در بین بازخوردهای کاربران دیجی‌کالا برای روزیا HQ233، هم به تعریف‌وتمجید برخوردیم، هم به گله‌وشکایت. برخی کاربران معتقدند کیفیت روزیا HQ233 نسبت به قیمت مشتری‌پسندی که دارد راضی‌کننده و کارراه‌انداز است؛ اگرچه در حد عالی نیست. اما در میان بازخوردها به چند کاربر بس شاکی هم برخوردیم که به نظرشان این مدل ماشین اصلاح روزیا به اندازه کافی قوی نیست. درمجموع، میانگین نظرات نشان می‌دهد روزیا HQ233 ماشین اصلاحی معمولی است.

۶. ماشین اصلاح دینگ لینگ مدل RF-627A

قیمت: حدود ۱۴۰٫۰۰۰ تومان

پرفروش ترین ماشین اصلاح - ماشین اصلاح دینگ لینگ مدل RF-627A

دینگ‌لینگ RF-627A ساخت چین و از پرفروش‌ترین ماشین اصلاح‌های خوش‌قیمت بازار است. البته، قیافه دو مدل قبلی، حداقل به نظر ما درجه‌ای‌ها، بیشتر به دل می‌نشیند؛ اگرچه شکی نیست که درمورد وسیله‌ای چون ماشین اصلاح ظاهر زیبا ملاک نیست.

دینگ‌لینگ RF-627A چه ویژگی‌هایی دارد؟

دینگ‌لینگ RF-627A دارای تیغه استیل ضدزنگ و ست شانه ۴ عددی در اندازه‌های ۳ تا ۱۲ میلی‌متری است و همراه با برس تمیزکننده و روغن روان‌کاری عرضه می‌شود. ضمن اینکه از نوع ماشین اصلاح‌های شارژی و مجهز به باتری ۶۰۰ میلی‌آمپر بر ساعت است. شارژ کامل دستگاه ۱۲ ساعت طول می‌کشد که مدت‌زمان زیادی است و با هر بار شارژ کامل تا حدود ۴۰ دقیقه کار می‌کند. اما دقت داشته باشید که این محصول صفرزن نیست و تنها به کسانی پیشنهاد می‌شود که به ته‌ریش علاقه‌مندند. درکل، همان طور که می‌بینید، در دینگ‌لینگ RF-627A هیچ ویژگی متمایزی نسبت به سایر رقبا نمی‌توان برشمرد.

نگاهی به بازخورد خریداران

دینگ‌لینگ RF-627A در جلب رضایت خریدارانش نسبتا موفق بوده است. ازجمله نقاط قوت پرتکرار در بازخوردها می‌توان به ارزش خرید بالا به‌نسبت قیمت مناسب و همچنین کاربری آسان و طراحی خوش‌دست اشاره کرد. در دو سه مورد از بازخوردها هم به نظرات مثبت آرایشگرها برخوردیم که این محصول را حتی برای استفاده سالنی دارای عملکرد مقبول ارزیابی کرده بودند. اما اگر از بازخوردهای منفی می‌پرسید، طولانی‌بودن مدت شارژ برای برخی کاربران اذیت‌کننده بوده است.

۵. ماشین ریش تراش جیمی مدل GM-6068

قیمت: حدود ۲۱۵٫۰۰۰ تومان

پرفروش ترین ماشین اصلاح - ماشین ریش تراش جیمی مدل GM-6068

جیمی GM-6068 ریش‌تراش خوش‌ترکیبی است و در نگاه اول به‌خاطر رنگ متفاوتش به دل می‌نشیند. اما یادتان باشد همین مدل ریش تراش جیمی در رنگ طلایی هم عرضه می‌شود. بنابراین، هنگام سفارش در فروشگاه‌های آنلاین به رنگ موجودی دقت کنید. گاهی محصول با تصویر مدل نارنجی معرفی می‌شود؛ درحالی‌که موجودی قابل‌سفارش طلایی است!

جیمی GM-6068 چه ویژگی‌هایی دارد؟

مهم‌ترین ویژگی درخورتوجه جیمی GM-6068 را می‌توان برخورداری از قابلیت اصلاح به‌کوتاهی ۰٫۱ میلی‌متر دانست. این مدل ریش‌تراش جیمی را همچنین به شماهایی پیشنهاد می‌کنیم که معمولا تا تکمیل شارژ دستگاه لحظه‌شماری می‌کنید. جیمی GM-6068 در عرض تنها ۶ ساعت شارژ کامل می‌شود و با هر بار تکمیل شارژ تا یک ساعت بدون سیم قابل‌استفاده خواهد بود. شاید ۶ ساعت زمان زیادی به نظر برسد، اما در مقایسه با ریش‌تراش‌هایی که برای تکمیل شارژ برای مثال ۱۲ ساعت زمان می‌برند، مدت‌زمان کوتاه و بهینه‌ای است. از دیگر امکانات این محصول می‌توان به دارابودن ست شانه ۴ عددی در اندازه‌های ۳ تا ۱۲ میلی‌متری، برس تمیزکننده و روغن روان‌کاری اشاره کرد.

نگاهی به بازخورد خریداران

با مروری بر بازخوردهای کاربران دیجی‌کالا متوجه شدیم اغلب خریداران این محصول تجربه مثبتی داشته‌اند؛ چراکه جیمی GM-6068 به نظرشان ریش‌تراش سبک و خوش‌دستی است و مهم‌تر اینکه پرقدرت و کم‌صداست، با ماندگاری شارژ بالا. اما در بین بازخوردهای مثبت به انتقاداتی هم برخوردیم. برای مثال، برخی به کندن مو و گازگرفتن اشاره داشتند. البته، حجم بازخوردهای مثبت به نظرات منفی می‌چربد.

۴. ماشین اصلاح صورت پاناسونیک سری لمدش مدل ES-ST25

قیمت: حدود ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان

پرفروش ترین ماشین اصلاح - ماشین اصلاح صورت پاناسونیک سری لمدش مدل ES-ST25

نمی‌شود از ماشین اصلاح و لوازم شخصی برقی حرف زد و اسمی از پاناسونیک به میان نیاورد! پاناسونیک برند تقریبا قیمت‌بالایی است؛ اما درعوضِ پول بیشتری که می‌پردازید، محصولی معتبر با خدمات پس از فروش دریافت می‌کنید.

پاناسونیک ES-ST25 چه ویژگی‌هایی دارد؟

پاناسونیک ES-ST25 از نوع ماشین اصلاح‌های فویلی سه‌تیغه‌ای است و می‌تواند گزینه مناسبی برای به‌خصوص پوست‌های حساس باشد. مهم‌ترین ویژگی درخورتوجه این محصول را می‌توان برخورداری از حسگر تشخیص تراکم ریش دانست؛ به این معنی که قدرت دستگاه برحسب تراکم ریش تغییر می‌کند تا اصلاحی نرم‌تر داشته باشید. این مدل ماشین اصلاح پاناسونیک همچنین از قابلیت استفاده به دو صورت خشک و مرطوب برخوردار است. مهم‌تر اینکه با هر یک ساعت شارژ کامل تا حدود ۴۵ دقیقه کار می‌کند و برخلاف ماشین اصلاح‌های شارژی ارزان‌قیمت استند شارژ هم دارد.

نگاهی به بازخورد خریداران

طرفداران این محصول ادعا می‌کنند با پاناسونیک ES-ST25 می‌توان اصلاح صاف و تمیزی در حد تیغ داشت؛ به‌علاوه اینکه ماشین اصلاح ارگونومیک و خوش‌دستی است. عده زیادی هم معتقدند پاناسونیک ES-ST25 حساسیت‌زا نیست و کافی است قلق کار دست‌تان بیاید. البته، برخی می‌گویند برای اصلاح گردن راحت نیست و صدای نسبتا زیادی تولید می‌کند. چند نفری هم از کیفیت خط‌زن ناراضی بودند.

۳. ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 0490-1400

قیمت: حدود ۷۵۰ هزار تومان

پرفروش ترین ماشین اصلاح - ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 0490-1400

برای بسیاری از ما ایرانی‌ها هر ماشین اصلاحی می‌تواند موزر باشد! درواقع، از عنوان تجاری این برند برای اشاره به نام محصول که همان ماشین اصلاح باشد استفاده می‌کنیم و از فروشنده می‌پرسیم: «جناب، اون موزر پاناسونیک که پشت ویترینه چند قیمته؟» این مسئله نشان از محبوبیت این برند دارد که بر کسی پوشیده نیست.

موزر 0490-1400 چه ویژگی‌هایی دارد؟

موزر 0490-1400 دارای تیغه‌ کروم و مقاوم در برابر زنگ‌زدگی است. ازجمله ویژگی‌های متمایز این محصول می‌توان به سرعت موتور ۶٫۰۰۰ هزار دور در دقیقه و دارابودن اهرم تنظیم ارتفاع برش اشاره کرد که در ۵ درجه‌بندی با طول اصلاح ۰٫۷ تا ۳ میلی‌متر قابل‌تنظیم است. موزر 0490-1400 همراه با ست شانه ۲ عددی، برس تمیزکننده و روغن روان‌کاری عرضه می‌شود. حلقه‌ای هم در انتهای دستگاه برای آویزان‌کردن وجود دارد. فقط اینکه دقت کنید شارژی نیست، اما سیم بلندی دارد (۲ متر)؛ به اضافه اینکه برای اصلاح با شماره صفر نیست.

نگاهی به بازخورد خریداران

اکثریت قریب‌به‌اتفاق خریداران این محصول در دیجی‌کالا راضی به نظر می‌رسند. کاربران راضی معتقدند موزر 0490-1400 از موزرهای قدیمی قرمز گزینه بهتری است. ازجمله نقاط‌قوت پرتکرار در بازخوردها می‌توان به قدرت موتور بالا و استحکام خوب بدنه اشاره کرد. عده زیادی هم می‌گویند نسبتا کم‌صداست. اما اگر از بازخوردهای منفی می‌پرسید، عمده انتقادها به مسائلی چون وزن نسبتا سنگین دستگاه و گرانی قیمت بوده است.

۲. ماشین ریش تراش یاندو مدل Sv-w301u

قیمت: حدود ۱۰۰ هزار تومان

پرفروش ترین ماشین اصلاح - ماشین ریش تراش یاندو مدل Sv-w301u

احتمالا شما هم جذب قیمت شگفت‌انگیز یاندو Sv-w301u شده‌اید! این محصول، اگر اشتباه نکنیم، چینی است؛ اما گویا برخلاف انتظاری که از محصولات چینی ارزان‌قیمت می‌رود، خریداران یاندو Sv-w301u کیفیت مقبولی را تجربه کرده‌اند. به همین دلیل است که این محصول در ردیف پرفروش ترین ریش تراش های بازار جای دارد.

یاندو Sv-w301u چه ویژگی‌هایی دارد؟

یاندو Sv-w301u از نوع ریش‌تراش‌های فویلی با تیغه استیل ضدزنگ است که خیلی هم پرطرفدارند. در توضیح مشخصات محصول آمده است که می‌توانید صورت‌تان را با این ریش‌تراش در همه‌جهت اصلاح کنید. یاندو Sv-w301u، برخلاف قیمت پایینی که دارد، شارژی است. جالب‌تر اینکه همراه با برس تمیزکننده و کیف نگهداری عرضه می‌شود. درضمن، تیغ و توری یدک این ریش‌تراش را هم می‌توانید با قیمت حدود ۱۲٫۰۰۰ هزار تومان از دیجی‌کالا تهیه کنید. به‌عبارتی، باوجود هزینه اندکی که برای خرید یاندو Sv-w301u می‌پردازید، امکاناتی به‌مراتب بالاتر از حد موردانتظار نصیب‌تان خواهد شد.

نگاهی به بازخورد خریداران

اکثریت قریب‌به‌اتفاق خریداران این محصول در دیجی‌کالا از انتخاب یاندو Sv-w301u ابراز رضایت کرده‌اند. اغلب معتقدند یاندو Sv-w301u به‌نسبت قیمت فوق‌العاده مناسب از کارایی بسیار مطلوبی برخوردار است و به‌دلیل سبکی و جمع‌وجوری به‌خصوص برای مسافرت از بهترین گزینه‌هاست. ازلحاظ کیفیت صفرزنی هم زیاد تعریف کرده‌اند. اما ناگفته نماند که میانگین بازخوردها نشان می‌دهد یاندو Sv-w301u ریش‌های زمخت یا خیلی پرپشت را سخت اصلاح می‌کند.

۱. ماشین اصلاح صورت و بدن جیمی مدل GM-6005

قیمت: حدود ۳۰۰ هزار تومان

پرفروش ترین ماشین اصلاح - ماشین اصلاح صورت و بدن جیمی مدل GM-6005

بیش از ۵۵۰ نفر از خریداران جیمی GM-6005 در دیجی‌کالا با خرید این محصول موافق‌اند. رقم خیره‌کننده‌ای است و اطمینان می‌دهد به احتمال زیاد از انتخاب این مدل ماشین اصلاح جیمی پشیمان نخواهید شد.

جیمی GM-6005 چه ویژگی‌هایی دارد؟

جیمی GM-6005 ماشین اصلاح خوش‌ساخت و شکیلی به نظر می‌رسد و برای افزایش راحتی در دست با ویژگی‌های ارگونومیک طراحی شده است. ازجمله امکانات این محصول می‌توان به دارابودن برس تمیزکننده، روغن روان‌کاری و ست شانه ۴ عددی در اندازه‌های ۳ تا ۱۲ میلی‌متری اشاره کرد. مهم‌تر اینکه جیمی GM-6005 از نوع ماشین اصلاح‌های شارژی با ماندگاری شارژ بالاست. شارژ کامل دستگاه تنها ۸ ساعت طول می‌کشد و با هر بار شارژ کامل تا حدود یک ساعت بدون سیم قابل‌استفاده است. اما در این ماشین اصلاح ویژگی‌های متمایزی چون سری قابل‌شست‌وشو و قابلیت استفاده در حالت مرطوب به چشم نمی‌خورد.

نگاهی به بازخورد خریداران

این محصول نظر اکثریت قریب‌به‌اتفاق خریدارانش را جلب کرده است. با مروری بر بازخوردهای خریداران جیمی GM-6005 در دیجی‌کالا متوجه شدیم اغلب از ویژگی‌های مثبتی چون سبکی، خوش‌دستی و کم‌صدایی تعریف کرده‌اند. این محصول طرفداران سرسختی هم دارد که معتقدند جیمی GM-6005 قابل‌قیاس با ماشین اصلاح‌های رده‌بالاتر است. البته، دقت داشته باشید که جیمی GM-6005 صفرزن نیست؛ اگرچه برخی خریداران ادعا می‌کنند در حد شماره صفر تمیز اصلاح می‌کند.

جمع‌بندی

در این مطلب از پرفروش‌ترین ماشین اصلاح‌های موجود در بازار ایران برایتان گفتیم. امیدواریم نکاتی که برشمردیم برایتان مفید بوده باشند. همان طور که دیدید، پرفروش‌ترین ماشین اصلاح‌های بازار لزوما گران‌قیمت و میلیونی نیستند و برای اکثریت قابل‌خریدند. اگر تجربه‌ای درمورد هریک از برندها و مدل‌های نام‌برده دارید، حتما در قسمت دیدگاه‌ها با ما و سایر مخاطبان «درجه» در میان بگذارید. اشتراک‌گذاری هم یادتان نرود! شک نکنید که مروری بر ریش‌تراش‌های این مطلب برای همکاران‌تان نیز خالی از لطف نخواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.