معرفی کتاب مدیریت ریسک


فایل معرفی کتاب
جهت مشاهده مشخصات کتاب روی بخش اطلاعات کتاب کلیک کنید.

Risk management in Human made crises with passive defense approach (Case study: Tehran)

That is important today is very important in the urban system, The ability of this system utilizes principles of passive defense system and respond to external expectations, This awareness that urban planners and designers in creating healthy and safe urban demand. In this study, the metropolis of Tehran, the largest and most important city in the country chosen according to research topic was chosen due to the combination of foundation Descriptive, Analytical and Case. That in order to classify and analyze the information HAZOP model is used, which is an appropriate model for risk management. The results of the HAZOP model indicate that the most catastrophic war and attack the enemy and terrorism are threats in urban environments That such threats can be greatly reduced risk of catastrophic damage they. Strike, riot, vandalism and false information in order of importance are the next category, Risk Management The threats to new types of threats can be largely and almost completely controlled. And according to what was stated, it can be concluded that in the current situation in Tehran is seen as a strategy, as a result of the actions of the enemy, the city's infrastructure is disrupted. Subsequently, the major problems arise. As a result, the starting point for many economic activities, social and political crisis interrupted the activities of people, authorities and even the defenders of the city changes.

Keywords

  • risk management
  • Human made crises
  • Passive Defense
  • the metropolis of Tehran
  • HAZOP

20.1001.1.22285229.1395.7.27.10.3

Full Text

مدیریت ریسک در بحران‌های انسان‌ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران)

مهدی مدیری: دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محسن احدنژاد روشتی: دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

سید احمد حسینی:دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران*

چکیده

آنچه امروزه در نظام شهری اهمیت بسیار دارد، توانایی این نظام در انعطاف‌پذیری درونی برخورداری از قابلیت به کارگیری اصول و مقررات پدافند غیرعامل و پاسخ‌گویی به انتظارات بیرونی نظام است که این امر برنامه ریزان و طراحان شهری آگاه را در ایجاد شهری سالم و امن طلب می‌کند. با توجه به افزایش هزینه و پیچیدگی های موجود در پروژه‌ها از یک‌سو و افزایش عدم قطعیت و ریسک‌های موجود از سوی دیگر باعث شده است که مدیران پروژه به‌منظور کاهش خطرپذیری و انحراف پروژه از اهداف تعیین‌شده، استفاده از مدیریت ریسک را در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌ها، سر لوحه فعالیت های خود قرار دهند. در این پژوهش کلان‌شهر تهران به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین شهر کشور به عنوان نمونه انتخاب و با توجه به موضوع پژوهش شالوده مطالعه ترکیبی از روش‌های توصیفی، تحلیلی و موردی انتخاب گردید که به منظور طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مذکور وزن و اهمیت نسبی هر یک از تهدیدات مورد بررسی از نظر کارشناسان و با استفاده از مدل ANP و مدل هازوپ استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه مشخص گردید که تروریسم و شورش به ترتیب با 2.7 و 2.6 بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است، همچنین نتایج مدل HAZOP نشان می‌دهد که جنگ و حمله دشمن و تروریسم به عنوان فاجعه بارترین نوع تهدیدات در محیط‌های شهری می‌باشند که با مدیریت ریسک چنین تهدیداتی می‌توان از خسارات فاجعه‌بار آن‌ها تا حدود زیادی کاست. بر این اساس در شرایط فعلی شهر تهران چنانچه تدبیری اندیشیده نشود، در اثر اولین اقدامات دشمن، زیرساخت‌های این شهر دچار اختلال می‌شود، به دنبال آن مشکلات اساسی به وجود می‌آید. در نتیجه در نقطه آغازین بحران بسیاری فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی شهر دچار وقفه شده و فعالیت‌های مردم، مسئولین و حتی مدافعان شهر با مشکل روبه رو می‌شود.

واژه‌های کلیدی: مدیریت ریسک، بحران‌های انسان‌ساخت، پدافند غیرعامل، کلان‌شهر تهران، HAZOP

1- مقدمه

1-1- طرح مسأله

اصطلاح بحران، شمار زیادى از رویدادها را شامل می‌شود. کلمه بحران، برای تعریف رویداد غیر منتظره‌ای به کار می‌رود که پیامدهای ویران کننده بر اشیا دارد. بحران، ممکن است در مقیاسى کوچک یا در حد خیلى وسیع و خطرناک باشد؛ اما در هر مرحله، نیاز به اقدامات سریع و فورى دارد تا خسارات حاصله از وقوع آن، به حداقل برسد (محسنیان،1388: 70). با علم به اینکه بحران شامل دو نوع بحران طبیعی و انسان‌ساخت می‌شود که در مقاله حاضر بحران را از منظر پدافند غیرعامل بررسی می‌کند که بیشتر شامل بحران انسان‌ساخت غیرطبیعی) سرقت، جنگ، شورش‌ها و تظاهرات) می‌شود. در حوزه حوادث غیرطبیعی مثل جنگ‌ها و تهدیدات ضرورت دفاع برای هر کشوری بسیار جدی و مهم است و با توجه به اینکه دفاع شامل دو بخش عمده دفاع عامل و دفاع غیرعامل می‌شود. در دفاع عامل تمام طرح‌ریزی‌ها و اقدامات دفاعی مستلزم به‌کارگیری سلاح و تجهیزات جنگی است و در دفاع غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه‌ای است که موجب کاهش آسیب‌پذیری نیروهای انسانی، ساختمان‌ها و تأسیسات و تجهیزات و شریان‌های شهری در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می‌گردد (فتحی رشید و همکاران، 1382: 35)، بنابراین برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند نقشی اساسی در مدیریت ریسک و کاهش میزان آسیب‌پذیری شهر در برابر سوانح به‌طور اعم و سوانح انسان‌ساخت به‌طور داشته باشد؛ و با توجه به اینکه شهرها به دلیل گستره جغرافیایی وسیع و نقش و اهمیت و تجمع مرکز ثقل، تأسیسات و نیروی انسانی در رأس تهدیدات (طبیعی صنعتی و انسان‌ساخت) قرار دارند و در مواردی به‌صورت هم‌افزایی عمل می‌کنند (مدیری،1389: 2). از تعاریف فوق مشخص می‌گردد که برای انجام اقدامات مؤثر در پدافند غیرعامل بایستی ابتدا دانست که در برابر چه عملیات آفندی قرار داریم از این رو بحث تهدید شناسی یکی از ارکان اساسی در پدافند غیرعامل است بر این اساس برخلاف حوادث طبیعی که ناشی از عدم تدبیر انسان در برابر عوامل طبیعی ایجاد می‌گردد و درواقع ناشی از دشمن طبیعی نیست، دشمن به‌طور پیوسته در حال ارزیابی، برنامه‌ریزی، جستجو و بهره‌برداری از ضعیف‌ترین نقاط سازمان است. لذا ازنظر فنی و منفعت به هزینه، محافظت همه‌چیز در برابر تهدیدات امکان‌پذیر است بنابراین معرفی کتاب مدیریت ریسک باید میزان مقاوم سازی در مقابل انواع تهدیدات، مشخص شود. پس بنابراین باید همان‌گونه که تهدیدات دشمن در طول زمان تغییر می‌کند باید نتایج ارزیابی ریسک هم مورد بازبینی قرار گیرند (ستاره،1390: 51)

شهر تهران به عنوان مهم‌ترین شهر ایران و مرکز اقتصادی، سیاسی واداری کشور است و با توجه به بافت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و آسیب‌پذیری آن در مقابل سوانح می‌توان تصور نمود که اثرات مخرب بحران در این شهر در سطح ملی تأثیرات منفی و نامطلوبی را به همراه خواهد داشت. لذا با توجه به این مهم لازم است مسؤولین کشوری و به خصوص مسؤولین شهر تهران درصدد یافتن روش‌های جدید و قابل اجرا برای مدیریت ریسک در این شهر باشند.

1-1- اهمیت و ضرورت

بحران یکی از عناصر پایدار بشری است بطوریکه جامعه‌شناسان آن را به‌عنوان یک پدیده و واقعیت اجتماعی قلمداد نموده‌اند. بشریت در طول 5 هزار سال تاریخ تمدن خود 14 هزار جنگ را دیده و در این جنگ‌ها بیش از 4 میلیارد انسان جان باخته‌ اند. در قرن بیستم بیش از 220 جنگ به وقوع پیوسته و بیش از 200 میلیون تلفات انسانی داشته است. میهن اسلامی‌مان طی سالیان گذشته شاهد چهل بحران مهم روبه‌رو بوده است. وقوع مناقشات و جنگ‌های دیگری با اهداف ژئوپلیتیک، مهار،‌ محاصره و مقابله با انقلاب اسلامی جزء اهداف راهبردی استکبار جهانی است؛ و بر این اساس دفاع غیرعامل درواقع مجموعه تمهیدات، اقدامات و طرح‌هایی است که با استفاده از ابزار، شرایط و حتی‌المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی به‌صورت خوداتکا صورت گیرد چنین اقداماتی از یک‌سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب‌دیده را با کمترین هزینه فراهم می‌سازد. در حقیقت طرح‌های پدافند غیرعامل قبل از انجام مراحل تهاجم و در زمان صلح تهیه و اجرا می‌گردند. با توجه به فرصتی که در زمان صلح جهت تهیه چنین طرح‌هایی فراهم می‌گردد ضروری است این قبیل تمهیدات در متن طراحی‌ها لحاظ گردند (ایز ایران، 1386: 4)؛ و با توجه با اینکه در هر بحرانی ایمنی و امنیت از ابتدایی‌ترین اصول جهت دستیابی به استانداردهای مطلوب برای آسایش و رفاه مردم است و دفاع غیرعامل در مقابل تهدیدات خارجی، یکی از ضروری ترین نیازها در مرحله اولیه طراحی شهرها و تأسیسات مهم است تا بیشترین امنیت، با کمترین زحمت برای مردم جهت دفاع در مقابل تهدیدات فراهم شود و از طرف دیگر دشمن برای آسیب رساندن به آن‌ها بیشترین زحمت را متقبل شود (معصوم بیگی،1388: 1).

آنچه امروزه در نظام شهری اهمیت بسیار دارد، توانایی این نظام در انعطاف‌پذیری درونی برخورداری از قابلیت به کارگیری اصول و مقررات پدافند غیرعامل و پاسخ‌گویی به انتظارات بیرونی نظام است که این امر برنامه ریزان و طراحان شهری آگاه را در ایجاد شهری سالم و امن طلب می­کند؛ که با توجه به افزایش هزینه و پیچیدگی‌های موجود در پروژه‌ها از یک سو و افزایش عدم قطعیت و ریسک های موجود از سوی دیگر باعث شده است که مدیران پروژه به منظور کاهش خطر پذیری و انحراف پروژه از اهداف تعیین شده، استفاده از مدیریت ریسک را در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه­ها، سر لوحه فعالیت های خود قرار دهند (روزبهی و همکاران،1387: 1). بادقت در همه این عوامل می‌توان دریافت که کشور مهاجم جهت درهم شکستن اراده ملت و توان اقتصادی، نظامی و سیاسی کشور مورد تهاجم با اتخاذ استراتژی انهدام مراکز ثقل،‌توجه خود را صرف بمباران و انهدام مراکز حیاتی و حساس می‌نماید امروزه کشورهایی که طعم خرابی و خسارت ناشی از جنگ را چشیده‌اند جهت حفظ سرمایه‌های ملی و منابع حیاتی خود توجه خاص و ویژه‌ای به دفاع غیرعامل نموده و در راهبرد دفاعی خود جایگاه والایی برای آن قائل شده‌اند؛ و باتوجه به حجم تهدیداتی که ایران در عرصه بین‌الملل با آن مواجه است،‌ در زمینه پدافند غیرعامل هنوز در ابتدای راه هستیم و باور هرچه بیشتر مدیران و کارشناسان به این مقوله مهم می‌تواند ضریب ایمنی کشور را در برابر تهاجم‌های احتمالی بیگانگان افزایش دهد.

جدول 1: بخشی از تلفات انسانی (به‌ویژه شهروندان غیر نظامی) جنگ جهانی دوم

کتاب مدیریت ریسک و سرمایه تالیف علی سعدی

فایل معرفی کتاب
جهت مشاهده مشخصات کتاب روی بخش اطلاعات کتاب کلیک کنید.

شما می توانید این کتاب را هم اکنون از فروشگاه کتاب کتابیار سفارش دهید.

کتاب مدیریت ریسک و سرمایه تالیف علی سعدی

مشخصات کتاب
موضوع مدیریت سرمایه گذاری
ناشر آراد کتاب
مولف علی سعدی
نوبت چاپ 2
سال چاپ 1399
تعداد صفحات 124
قطع رقعی
نوع جلد شومیز
شابک 9786001863639

Title: کتاب مدیریت ریسک و سرمایه تالیف علی سعدی Author: علی سعدی Description: خرید کتاب مدیریت ریسک و سرمایه تالیف علی سعدی از انتشارات آراد کتاب با تخفیف Format: Paperback Pages: 124 مدیریت سرمایه گذاری Published By: آراد کتاب Published: 1399 Language: Persian paper 2021-06-29 09:18:40 مدیریت,کتاب-مدیریت,مدیریت-ریسک,مدیریت-سرمایه-گذاری,مدیریت-سرمایه, ISBN: 9786001863639 کتاب مدیریت ریسک و سرمایه تالیف علی سعدی Price: 49,500 تومان

مدیریت ریسک و مؤسسات مالی

یکی از مراجع اصلی متخصصان در حوزه‌ی مدیریت ریسک مالی، کتاب مدیریت ریسک و مؤسسات مالی از دسته‌ی کتاب‌های مالی نشر وایلی، نوشته‌ی جان هال است. جان سی. هال که استاد اوراق مشتقه و مدیریت ریسک در دانشگاه تورنتوی کانادا می‌باشد، کتاب‌های مختلف در زمینه‌های اصلی مهندسی مالی منتشر کرده که همگی منبع تدریس در دانشگاه‌های معتبر جهان و همچنین دانشگاه‌های سطح کشور است.

در کتاب مدیریت ریسک و مؤسسات مالی، تمامی جنبه‌های ریسک مالی و قوانین نظارتی مؤسسات مالی توضیح داده می‌شود و خواننده با مطالعه‌ی آن با بازارهای مالی بیشتر آشنا می‌شود و خطرهای بالقوه‌ی آن را درک می‌کند. در این کتاب در مورد انواع مختلف ریسک می‌آموزید، اینکه چگونه و کجا در مؤسسات مختلف مالی ظاهر می‌شوند و چگونه ساختار قانونی هر مؤسسه بر فرآیند مدیریت ریسک آن تأثیر می‌گذارد. همچنین منابع مکملی شامل آموزش نرم‌افزار، سوالات تمرینی و دیگر ابزارهای آموزشی فرآیند یادگیری را بهبود فراوانی می‌بخشند.

تمامی متخصصان حوزه‌ی مالی باید با ریسک‌های مرتبط با تصمیمات خود آشنایی داشته و بتوانند آن را اندازه‌گیری کنند. این کتاب راهنمایی کامل با اطلاعاتی به‌روز برای مدیریت ریسک فراهم می‌آورد که در پنج قسمت زیر گردآوری شده‌اند.

قسمت اول. مؤسسات مالی و کسب‌وکار آن‌ها

در ابتدا انواع مؤسسات مالی از جمله بانک‌ها، مؤسسات بیمه و بازنشستگی، صندوق‌های مشترک، صندوق‌های قابل‌معامله و صندوق‌های پوششی را معرفی و علاوه بر توضیح کسب‌وکار آن‌ها، چالش‌های مدیریت ریسک آن‌ها را نیز شرح می‌دهد. سپس نحوه‌ی انجام معاملات در بازارهای مالی را توضیح داده، در مورد بحران مالی سال 2007-2008 صحبت می‌کند و در انتها به شرح تحلیل سناریو می‌پردازد.

قسمت دوم. ریسک بازار

از این قسمت مباحث تخصصی مدیریت ریسک آغاز می‌شود و شروع آن با ریسک بازار است. ابتدا نحوه‌ی محاسبه و مدیریت ریسک معاملات با یونانی‌ها و ابزارهای دیگر شرح داده می‌شود. سپس ریسک نرخ بهره توضیح داده می‌شود و در ادامه نوسانات مورد بحث قرار می‌گیرند. سپس مباحث کمی مدل‌سازی ریسک مورد بررسی قرار می‌گیرند که به ترتیب شامل همبستگی و کاپولا، ارزش در معرض ریسک، شبیه‌سازی تاریخی و نظریه‌ی ارزش فرین می‌شود.

قسمت سوم. قوانین

این قسمت به مرور قوانین مربوط به مدیریت ریسک بر اساس توالی انتشار آن‌ها می‌پردازد. ابتدا دستورالعمل‌های بازل 1 و 2 شرح داده می‌شوند، سپس بازل 2.5 و 3 و دیگر قوانین پسابحران مورد بحث قرار می‌گیرند.

قسمت چهارم. ریسک اعتباری

مهم‌ترین مبحث این قسمت برآورد احتمال نکول است که شروع‌کننده‌ی بحث است. در ادامه مفاهیم CVA و DVA شرح داده شده‌اند. و در انتها ارزش اعتباری در معرض ریسک مورد بررسی معرفی کتاب مدیریت ریسک قرار گرفته است.

قسمت پنجم. مباحث دیگر

این قسمت با نام عجیب مباحث دیگر به ذهن خواننده‌ی کتاب القا می‌کند که مباحث کم‌اهمیت‌تر مدیریت ریسک قرار است شرح داده شوند. اما وجود مفاهیمی مانند ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، مدیریت ریسک مدل و مدیریت ریسک سازمان (ERM) نشان‌دهنده‌ی اهمیت بالای این قسمت در زمینه‌ی درک و به‌کارگیری مدیریت ریسک مالی است.

فروشگاه

کتاب «مدیریت ریسک و نهادهای مالی» (ویرایش پنجم)، اثرجان سی. هال، در 29 فصل به بررسی دقیق و جامع تمامی مفاهیم مدیریت ریسک در نهادهای مالی می‌پردازد. این کتاب که در 1083 صفحه توسط انتشارات معتبر وایلی منتشر گردیده، تعادل هوشمندانه‌ای میان ابعاد تئوریک و عملیاتی مدیریت ریسک برقرار نموده است. کتاب حاضر می‌تواند توسط فعالان نهادهای مالی به خصوص حوزۀ ریسک مورد بهره‌برداری قرار گیرد. همچنین این کتاب می‌تواند به عنوان یک مرجع دانشگاهی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حوزۀ مالی مورد استفاده قرار گیرد، شایان ذکر است کتاب دیگر این نویسنده در حوزۀ ابزارهای مشتقه، سال‌هاست در بسیاری از دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور به عنوان مرجع معرفی کتاب مدیریت ریسک اصلی و پایه برای تدریس مفاهیم مربوط به مهندسی مالی توسط اساتید دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای دانلود ٣٠ صفحۀ ابتدایی کتاب مدیریت ریسک و نهادهای مالی روی لینک کلیک کنید.

تذکر: فروش کتاب صرفاً از طریق و‌ب‌سایت امکان‌پذیر می‌باشد، لذا از مراجعهٔ حضوری خودداری فرمایید.

savad mali

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.

دانلود کتاب مبانی مدیریت ریسک/اهداف مدیریت ریسک/شناسایی ریسک/روشهای ریسک

امروز سه شنبه , ۲۹ شهریور , ۱۴۰۱ شما در تک بوک هستید.

جستجو در تک بوک با گوگل!

دانلود کتاب مبانی مدیریت ریسک

  • admin
  • كتاب مديريت
  • 22nd نوامبر 2021
  • يک نظر

دانلود کتاب مبانی مدیریت ریسک

دانلود کتاب مبانی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک : فرایند کاربرد سیستماتیک سیاستها و خط مشی ها، رویه ها و روشهای مدیریتی برای تحلیل، ارزشیابی و کنترل ریسکها را مدیریت ریسک می گویند .
این کتاب به بررسی موارد متعدد ریسک می پردازد .

در بُرشی از کتاب ” مبانی مدیریت ریسک ” می خوانیم :

مراحل انجام HAZOP
تعیین حوزه و وسعت کار و هدف مطالعه
انتخاب تیم و رهبری آن
جمع آوری اطلاعات
تعیین اهداف

تعیین گره مطالعاتی
انتخاب کلمات کلیدی
اجرایHAZOP و تجزیه و تحلیل نتایج آنها
پیگیری اجرای توصیه های و پیشنهادات ارئه شده برای کنترل خطرات

مستند سازی نتایج
تکمیل گزارش
پیگیری
وظایف رهبر تیم

رهبر تیم باید مستقل باشد مثلا هیچ مسئولیتی در فراین و عملیات نداشته باشد و ظایف زیر را عهده
دار است

تعیین دامنه و اهداف معرفی کتاب مدیریت ریسک انالیز
انتخاب اعضای تیم HAZOP
طراحی و تدارک مطالعه
ریاست جلسات HAZOP

 هدایت بحث جلسات با کمک کلمات کلیدی
 پیگیری موصوعات بر اساس دستور جلسه
تهیه برگه کاری HAZOP
ثبت بحثهای انجام شده در کمیته HAZOP
تهیه پیش نویس گزارش

 Be active! Everybody’s contribution is important
 Be to the point. Avoid endless discussion of details
 Be critical in a positive way – not negative, but constructive
 Be responsible. He who knows should let the others know

… در جای دیگری از این کتاب آمده :

مزایای FTA

۱) این روش کمکی است به منظور شناسایی مخاطرات در سیستمهای پیچیده
۲) از این روش میتوان برای تجزیه و تحلیل خطاهای انسان و تجهیزات استفاده کرد.
۳) این روش وسیله ای است که تمرکز روی یک عیب را همزمان (بدون از دست دادن تصویر و نمای کلی خطرات ) انجام میدهد.

۴) این روش چشم اندازی را ایجاد می کند که نشان میدهد معایب چگونه میتوانند منتج به عواقب جدیتر و خطرناکتر شوند.
۵) این روش کمی و کیفی است..اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.